Hãy cho biết khí oxygen nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen bao nhiêu lần?

Hãy cho biết khí oxygen nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen bao nhiêu lần?

Hãy cho biết khí oxygen nặng hay nhẹ hơn khí hydrogen bao nhiêu lần?

Trả lời:

dO2/H2 = MO2/MH2 = 32/2 = 16

Vậy khí oxygen nặng hơn khí hydrogen 16 lần.