Dự đoán xem tác giả muốn nhắc đến chùm thơ nào?

Dự đoán xem tác giả muốn nhắc đến chùm thơ nào?

Trả lời:

Theo em, tác giả đang muốn nhắc đến chùm thơ về mùa thu.