Ở phần 2, tác giả đã nêu và muốn chứng minh với người đọc điều gì?

Ở phần 2, tác giả đã nêu và muốn chứng minh với người đọc điều gì?

Trả lời:

Ở phần 2, tác giả đã nêu và muốn chứng minh với người đọc về hai câu đề của bài thơ Thu vịnh đã ghi được cái thần thái của trời thu cùng màu xanh ngắt.