Bối cảnh câu truyện diễn ra ở đâu?

Bối cảnh câu truyện diễn ra ở đâu?

A. Một cô nhi viện ở Sài Gòn trong ngày cuối của chiến tranh.

B. Một nhà thờ, nơi các sơ của Cô nhi viện ở nhờ.

C. Một đài quan sát của các chiến sĩ ở gần Cô nhi viện.

D. Một trường học làm nơi ở của Cô nhi viện

Trả lời:

Đáp án: C

=>  “Khi các chiến sĩ đang thay nhau đứng trên đài quan sát, các đồng đội vào nói những việc lạ thường của Cô nhi viện”