Tỷ lệ các con số nói lên điều gì?

Tỷ lệ các con số nói lên điều gì?

Trả lời:

Tỷ lệ các con số làm nổi bật vấn đề làm thế nào để giữ gìn bản sắc, không bị hòa tan khi hội nhập toàn cầu.