Từ công thức tính áp suất p = F/S, hãy đưa ra nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất

Từ công thức tính áp suất (p = frac{F}{S}), hãy đưa ra nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất.

Trả lời:

Từ công thức tính áp suất (p = frac{F}{S}), ta có nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất:

– Làm tăng áp suất bằng cách:

+ Tăng áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.

+ Giữ nguyên áp lực và giảm diện tích bề mặt bị ép.

+ Vừa tăng áp lực vừa giảm diện tích bề mặt bị ép.

– Làm giảm áp suất bằng cách:

+ Giảm áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.

+ Giữ nguyên áp lực và tăng diện tích bề mặt bị ép.

+ Vừa giảm áp lực vừa tăng diện tích bề mặt bị ép.