Trong dung dịch, giữa các cặp chất nào sau đây có xảy ra phản ứng?

Trong dung dịch, giữa các cặp chất nào sau đây có xảy ra phản ứng? Viết phương trình hoá học của các phản ứng đó.

 Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Ca(NO3)2????
BaCl2????
HNO3????

Trả lời:

 Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Ca(NO3)2××
BaCl2××
HNO3×

(“×”: xảy ra phản ứng; “-”: không xảy ra phản ứng)

Phương trình hoá học:

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3

Ca(NO3)2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

2HNO3 + Na2CO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O.