Thiết kế một áp phích (poster) tuyên truyền không hút thuốc lá

Thiết kế một áp phích (poster) tuyên truyền không hút thuốc lá

Trả lời:

Một số poster tham khảo:

Thiết kế một áp phích (poster) tuyên truyền không hút thuốc lá