Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

Trả lời:

Thái độ của Trương Phi và Quan Công có sự đối lập:

– Trương Phi: Sau khi được báo tin, chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân đi tắt ra cửa bắc.

– Quan Công: trông thấy Trương Phi, mừng rõ vô cùng, giao long đao cho Châu Thương cầm, tế ngựa lại đón.