Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp?

Tại sao khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp

Lời giải:

Khi có nước trong hộp thì số chỉ lực kế lớn hơn khi chưa có nước trong hộp vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.