Sử dụng Hình 8.3 để trình bày về các ứng dụng của acetic acid

Sử dụng Hình 8.3 để trình bày về các ứng dụng của acetic acid.

Sử dụng Hình 8.3 để trình bày về các ứng dụng của acetic acid

Trả lời:

Một số ứng dụng của acetic acid:

– Sản xuất sợi poly (vinyl acetate);

– Sản xuất sơn;

– Chế biến thực phẩm;

– Sản xuất dược phẩm…