Quan sát Hình 32.1 và dựa vào kiến thức đã học để thực hiện các yêu cầu sau

Quan sát Hình 32.1 và dựa vào kiến thức đã học để thực hiện các yêu cầu sau:

Quan sát Hình 32.1 và dựa vào kiến thức đã học để thực hiện các yêu cầu sau

1. Nêu tên các cơ quan của hệ tiêu hóa tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình.

2. Xác định tên ba cơ quan mà thức ăn không đi qua.

Trả lời:

1. Tên các cơ quan của hệ tiêu hóa tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình:

1. Tuyến nước bọt

7. Ruột già

2. Hầu

8. Hậu môn

3. Thực quản

9. Túi mật

4. Dạ dày

10. Gan

5. Tuyến tụy

11. Khoang miệng

6. Ruột non

 

2. Tên ba cơ quan mà thức ăn không đi qua là: gan, ruột già, hậu môn.