Phản ứng nào xảy ra vừa đủ trong các thí nghiệm (1), (2) và (3)?

Phản ứng nào xảy ra vừa đủ trong các thí nghiệm (1), (2) và (3)?

Trả lời:

Phản ứng trong thí nghiệm (1) xảy ra vừa đủ.