Nhân vật trữ tình trong bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo là ai?

Nhân vật trữ tình trong bài thơ Lính đảo hát tình ca trên đảo là ai? Có thể chia bài thơ làm mấy phần? Hãy đặt tên cho mỗi phần đó.

Trả lời:

– Nhân vật trữ tình trong bài thơ: Là những người lính trên đảo.

– Bố cục bài thơ: 2 phần.

+ Phần 1: 4 khổ thơ đầu: Giới thiệu về những người lính đảo.

+ Phần 2: Còn lại: Bản tình ca những người lính đảo.