Nêu mục đích, yêu cầu và nội dung chính của việc làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Nêu mục đích, yêu cầu và nội dung chính của việc làm báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề về thơ. Hoàn thành yêu cầu của bài tập vào vở theo bảng sau:

Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2 | Cánh diều Ngữ văn lớp 10 (ảnh 4)

Trả lời:

Mục đích

Thuyết phục, làm rõ cho người đọc, người nghe về kết quả nghiên cứu một vấn đề về thơ.

Yêu cầu

– Đề mục được phân chia rõ ràng.

– Kết quả nghiên cứu mạch lạc, chính xác, có nguồn tin cậy.

Nội dung chính

Báo cáo kết quả tìm hiểu được về một vấn đề.