Nếu các chất có cùng số mol thì có cùng khối lượng không?

Nếu các chất có cùng số mol thì có cùng khối lượng không?

Trả lời:

Các chất có cùng số mol chưa chắc đã cùng khối lượng.

Ví dụ:

1 mol Cu có khối lượng 64 gam.

1 mol SO2 có khối lượng 64 gam.

1 mol H2 có khối lượng 2 gam.