ID12-321: Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã ở

Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn. 

(2) Enzym tham gia vào quá trình này là enzym ARN polimeraza.

(3) Diễn ra chủ yếu trong nhân của tế bào. 

(4) Quá trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X).

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Lời giải:

Các nhận xét đúng là: (2), (3)

Ý (1) sai vì phiên mã không theo nguyên tắc bán bảo tồn.

Ý (4) sai vì còn liên kết bổ sung Tgốc – A môi trường.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận