ID12-264: Hai gen I và II đều dài 3060 Å. Gen I có A = 20% và bằng 2/3 số G

Hai gen I và II đều dài 3060 Å. Gen I có A = 20% và bằng 2/3 số G của gen II. Cả 2 gen đều nhân đôi một số lần, môi trường cung cấp tất cả 5400 Nu tự do loại X. Số lần nhân đôi của gen I và II là:

A. 1 và 2

B. 1 và 3

C. 2 và 3

D. 3 và 1

Lời giải

Gen dài 3060 Å ↔ có tổng số nu là: 2A + 2G = 3060 : 3,4 × 2 = 1800 nuclêôtit

Gen I có AI = 20%            → Gen I có AI = TI = 360

                                           → Vậy GI = XI = 540

Gen II có GII = 3/2 AI        → Gen II có GII = XII = 3/2 x 360 = 540

                                           → Vậy AII = TII = 360

Gen I nhân đôi a lượt, gen II nhân đôi b lượt

Số loại nu X môi trường cung cấp là:

540.(2a – 1) + 540.(2b – 1) = 5400

→ 2a  + 2b = 12

Do a,b là số nguyên dương và hai gen này có số nuclêôtit bằng nhau

→ Vậy a = 2 và b = 3 hoặc ngược lại.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận