ID12-191: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây là sai?

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y

B. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn

C. Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ – 5’

D. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh

Lời giải

Phát biểu sai là C.

Enzyme ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’ – 3’

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận