ID12-156: Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau đây:

Ở vi khuẩn E.coli, giả sử có 6 chủng đột biến sau đây:

Chủng I: Đột biến ở gen cấu trúc Z làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Chủng II: Đột biến ở gen cấu trúc Y nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

Chủng III: Đột biến ở gen điều hòa R làm cho phân tử prôtêin do gen này quy định tổng hợp bị mất  chức năng.

Chủng IV: Đột biến ở vùng Operator làm cho chất ức chế không bám vào được.

Chủng V: Đột biến ở vùng khởi động (P) của Operon làm cho vùng này bị mất chức năng.

Khi môi trường có đường lactôzơ, có bao nhiêu chủng có gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải

Lactôzơ là chất cảm ứng → lactozơ sẽ bất hoạt prôtêin ức chế do gen điều hòa tổng hợp ra → khiến operon Lac chuyển sang trạng thái hoạt động → quá trình phiên mã của gen cấu trúc sẽ diễn ra.

– Chủng I, II, III, đột biến chỉ ảnh hưởng đến prôtêin do gen tổng hợp ra còn gen vẫn phiên mã được.

– Chủng IV làm cho chất ức chế không bám vào được còn gen vẫn hoạt động bình thường.

– Chủng V không phiên mã khi môi trường có lactose vì promoter bị đột biến sẽ không liên kết được với ARN polimerase làm cho gen không phiên mã được.

Đáp án B.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận