Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Chất

Số mol (n)

(mol)

Khối lượng mol (M) (g/mol)

Khối lượng (m)

(gam)

Cách tính

Nhôm

0,2

27

5,4

mAl = 0,2 × 27 = 5,4 (gam)

Nước

2

?

?

?

Khí oxygen

?

?

16

?

Khí nitơ

?

?

28

?

Sodium chloride

0,4

?

?

?

Magnesium

?

?

12

?

Trả lời:

Áp dụng các công thức:

\(n = \frac{m}{M}(mol) \Rightarrow m = n \times M(gam);M = \frac{m}{n}(g/mol)\)

Chất

Số mol (n)

(mol)

Khối lượng mol (M) (g/mol)

Khối lượng (m)

(gam)

Cách tính

Nhôm

0,2

27

5,4

mAl = 0,2 × 27 = 5,4 (gam)

Nước

2

18

36

MH2O = 1×2+16 = 18 (g/mol)

mH2O = 2×18 = 36 (gam)

Khí oxygen

0,5

32

16

MO2 = 2×16 = 32 (g/mol)

nO2 = 16/32 = 0,5 (mol)

Khí nitơ

1

28

28

MN2 = 2×14 = 28 (g/mol)

nN2 = 28/28 = 1 (mol)

Sodium chloride

0,4

58,5

23,4

MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 (g/mol)

mNaCl = 0,4 × 58,5 = 23,4 (gam)

Magnesium

0,5

24

12

MMg = 24 (gam/mol)

nMg = 12/24 = 0,5 (mol)