Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Chất

Các đại lượng (đơn vị)

M (g/mol)

n (mol)

m (g)

V (l) (đkc)

CO2

?

?

17,6

?

N2

?

?

?

4,958

H2

?

0,5

?

?

Trả lời:

Áp dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}n = \frac{m}{M}(mol) \Rightarrow m = n \times M(gam);M = \frac{m}{n}(g/mol)\\V = n \times 24,79(lit) \Rightarrow n = \frac{V}{{24,79}}(mol)\end{array}\)

Chất

Các đại lượng (đơn vị)

M (g/mol)

n (mol)

m (g)

V (l) (đkc)

CO2

44

0,4

17,6

9,916

N2

28

0,2

5,6

4,958

H2

2

0,5

1

12,395