Hãy mô tả hiện tượng quan sát được ở Thí nghiệm 2 và cho biết

Hãy mô tả hiện tượng quan sát được ở Thí nghiệm 2 và cho biết sản phẩm sau khi mảnh magnesium đã bị đốt với mảnh magnesium ban đầu có gì khác nhau.

Trả lời:

Điểm khác giữa mảnh magnesium ban đầu và sau khi đốt:

+ Màu sắc;

+ Mảnh sau khi đốt dễ bóp vụn hơn.