Hãy cho biết 0,25 mol khí O2 có bao nhiêu phân tử oxygen

Hãy cho biết 0,25 mol khí O2 có bao nhiêu phân tử oxygen

Trả lời:

1 mol khí O2 có 6,022 × 1023 phân tử oxygen.

⇒ 0,25 mol khí O2 có 0,25 × 6,022 × 1023 = 1,5055 × 1023 phân tử oxygen.