Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại, miếng xốp

Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại, miếng xốp khi chúng ở vị trí như trong Hình 17.2.

Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại

Trả lời:

Ta biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại, miếng xốp khi chúng ở vị trí như trong Hình 17.2.

Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào viên bi, ốc vít kim loại