Em có nhận xét gì về tổng khối lượng của 2 cốc trước và sau phản ứng

Em có nhận xét gì về tổng khối lượng của 2 cốc trước và sau phản ứng.

Trả lời:

Tổng khối lượng của 2 cốc trước và sau phản ứng không thay đổi.