Dựa vào bảng tính tan dưới đây, hãy cho biết những base nào là base không tan

Dựa vào bảng tính tan dưới đây, hãy cho biết những base nào là base không tan và những base nào là base kiềm? Viết công thức hoá học và đọc tên các base có trong bảng.

Dựa vào bảng tính tan dưới đây, hãy cho biết những base nào là base không tan

Trả lời:

– Base không tan và tên gọi tương ứng:

+ Mg(OH)2: magnesium hydroxide.

+ Cu(OH)2: copper(II) hydroxide.

+ Fe(OH)2: iron(II) hydroxide.

+ Fe(OH)3: iron(III) hydroxide.

– Base tan (base kiềm) và tên gọi tương ứng:

+ KOH: potassium hydroxide.

+ NaOH: sodium hydroxide.

+ Ba(OH)2: barium hydroxide.