Cho các sơ đồ phản ứng sau:

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) .. ? .. + O2 —> Al2O3

(2) P + .. ? .. —> P2O5

(3) S + .. ? .. —> SO2

(4) Mg + O2 —> .. ? ..

Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên các sản phẩm tạo thành.

Trả lời:

(1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (aluminium oxide)

(2) 4P + 5O2 → 2P2O5 (diphosphorus pentoxide)

(3) S + O2 → SO2 (sulfur dioxide)

(4) 2Mg + O2 → 2MgO (magnesium oxide)