a) Tính khối lượng của 0,5 mol phân tử bromine, biết rằng phân tử bromine

a) Tính khối lượng của 0,5 mol phân tử bromine, biết rằng phân tử bromine có 2 nguyên tử và 1 mol nguyên tử bromine có khối lượng là 80 gam.

b) Tìm khối lượng mol của hợp chất A, biết rằng 0,5 mol của hợp chất này có khối lượng là 22 gam.

Trả lời:

a) Khối lượng mol phân tử bromine: MBr2 = 80×2 = 160 g/mol;

Khối lượng của 0,5 mol phân tử bromine: mBr2 = 0,5×160 = 80 gam.

b) Khối lượng mol của hợp chất A: