Trình bày được việc sử dụng năng lượng trong hoạt động hằng ngày của em?

Trình bày được việc sử dụng năng lượng trong hoạt động hằng ngày của em?

Lời giải:

Các việc sử dụng năng lượng trong hoạt động hằng ngày của em:

– Sử dụng năng lượng hóa học được chuyển hóa từ thức ăn để học bài.

Trình bày được việc sử dụng năng lượng trong hoạt động hằng ngày của em

– Đạp xe tới trường đã sử dụng động năng.

Trình bày được việc sử dụng năng lượng trong hoạt động hằng ngày của em