Theo tác giả, thế nào là “thô lỗ”?

Theo tác giả, thế nào là “thô lỗ”?

Trả lời:

Theo tác giả: “Bất cứ điều gì không thể hiện sự chú tâm của chúng ta đều đồng nghĩa với thô lỗ. Thô lỗ gây tổn hại tinh thần cho những người liên quan trong mối tương tác”