Phân tích mối quan hệ giữa hiện đại và truyền thống, cái riêng và cái chung được tác giả

Phân tích mối quan hệ giữa hiện đại và truyền thống, cái riêng và cái chung được tác giả nêu lên qua ví dụ về chiếc xe Lếch – xớt và cây ô liu

Trả lời:

– Chiếc xe Lếch – xớt đại điện cho sự hiện đại và toàn cầu hóa.

– Cây ô liu đại diện cho bản sắc và truyền thống.

→ Nếu sự toàn cầu hóa ngày càng phát triển (cái chung) thì bản sắc (cái riêng) sẽ bị giảm bớt đi. Tuy nhiên, hai điều này không nhất thiết phải xung đột và triệt tiêu nhau mà vẫn có thể tạo điều kiện giúp đỡ lần nhau cùng phát triển.