ID6-3. Sinh vật sống là:

Sinh vật sống là: A. Hoa hướng dương B. Vỏ sò C. Chuông gió D. Cái bàn Lời giải: Vỏ sò, chuông gió, cái bàn → Đều là những vật …

Read More

Lớp 7

CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH CHƯƠNG 2. NGÀNH RUỘT KHOANG CHƯƠNG 3. CÁC NGÀNH GIUN CHƯƠNG 4. NGÀNH THÂN MỀM CHƯƠNG 5. NGÀNH CHÂN KHỚP …

Read More