Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất?

– Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước.

– Lực kéo chiếc thuyền chìm xuống khi bị nước tràn vào.

– Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước.

Lời giải:

– Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước: chính là lực nâng của nước tác dụng lên chiếc thuyển.

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất

– Lực kéo chiếc thuyền chìm xuống khi bị nước tràn vào: chính là lực hút của Trái Đất tác dụng lên chiếc thuyển. 

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất

– Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước: chính là lực đẩy của nước tác dụng lên chiếc thuyển.

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất