Khổ 1, 2: Nhân vật trữ tình thể hiện qua từ ngữ nào?

Khổ 1, 2: Nhân vật trữ tình thể hiện qua từ ngữ nào?

Trả lời:

Nhân vật trữ tình thể hiện qua từ “tôi” (Tôi nhớ những ngày thu đã xa).