ID11-338. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp ?

A. Tích lũy năng lượng.

B. Tạo chất hữu cơ.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Điều hòa không khí.

Lời giải

Cân bằng nhiệt độ của môi trường không phải là vai trò của quang hợp mà là của thoát hơi nước.

Đáp án C