ID10-563. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là gì?

Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là gì?

A. Bảo vệ tế bào

B. Giữ ổn định hình dạng tế bào vi khuẩn

C. Thực hiện trao đổi chất giữa tế bào vi khuẩn và môi trường

D. Cả A, B đều đúng

Lời giải

Thành tế bào của vi khuẩn giúp bao bọc bên ngoài, bảo vệ tế bào và duy trì hình dạng của tế bào.

Đáp án D