Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết:

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết:

a) Lực của nam châm tác dụng lên kẹp giấy (0,5 N).

b) Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tạ (50 N).

c) Lực của dây cao su tác dụng lên viên đạn đất (mỗi dây 6 N).

( Với mỗi trường hợp phải nêu rõ tỉ xích đã chọn cho độ lớn của lực).

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết

Lời giải:

a) Lực của nam châm tác dụng lên kẹp giấy (0,5 N) có:

– Gốc: tại kẹp giấy

– Phương: trùng với phương của lực hút của nam châm.

– chiều: từ trên xuống dưới

– Tỉ lệ xích: quy ước 1 cm ứng với 0,25 N thì mũi tên có độ dài là: 2 cm và được biểu diễn như sau:

 

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết

 

b) Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tạ (50 N) có:

– Gốc: tại viên đạn

– Phương: thẳng đứng.

– Chiều: từ dưới lên trên

– Tỉ lệ xích: quy ước 1 cm ứng với 10 N thì mũi tên có độ dài là: 5 cm và được biểu diễn như sau:

 

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết

c) Lực của dây cao su tác dụng lên viên đạn đất (mỗi dây 6 N) có:

– Gốc: tại quả tạ.

– Phương: trùng với phương của lực tác dụng

– Chiều: từ trên xuống dưới

– Tỉ lệ xích: quy ước 1 cm ứng với 3 N thì mũi tên có độ dài là: 2 cm và được biểu diễn như sau:

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hình dưới, biết