Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây theo tỉ xích 1cm ứng với 1N

Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây theo tỉ xích 1cm ứng với 1N.

Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây theo tỉ xích 1cm ứng với 1N

Lời giải:

– Lực được vẽ trong hình a) có:

+ Gốc: chính là điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.

+ Phương: nằm ngang.

+ Chiều: từ trái sang phải.

+ Độ lớn: 2 N (vì độ dài của mũi tên trong hình bằng 2 cm).

– Lực được vẽ trong hình b) có:

+ Gốc: chính là điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.

+ Phương: thẳng đứng.

+ Chiều: từ trên xuống dưới.

+ Độ lớn: 2 N (vì độ dài của mũi tên trong hình bằng 2 cm).

– Lực được vẽ trong hình c) có:

+ Gốc: chính là điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.

+ Phương:hợp với phương nằm ngang 1 góc 450.

+ Chiều: từ dưới lên trên

+ Độ lớn: 1,5 N (vì độ dài của mũi tên trong hình bằng 1,5 cm).