Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra

Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra.

Lời giải:

Tùy dự đoán ở mỗi học sinh.

Ví dụ:

– Trọng lượng quyển vở ghi của em là 2 N.

Hãy dự đoán trọng lượng của một vật quanh em, rồi dùng lực kế kiểm tra

=> Sau khi dự đoán, em dùng lực kế để kiểm tra và thu được kết quả là: 1,8 N.