Biểu diễn lực bằng mũi tên.

Biểu diễn lực bằng mũi tên.

Lời giải:

Để biểu diễn lực, dùng một mũi tên để biểu diễn các đặc trưng (điểm đặt, phương, chiều và độ lớn) của lực:

– Gốc của mũi tên có điểm đặt tại vật chịu lực tác dụng.

– Phương và chiều của mũi tên là phương và chiều của lực.

– Độ dài của mũi tên biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích.

– Ví dụ: Xách va – li với lực 30 N.

 

Biểu diễn lực bằng mũi tên