a/ Nêu những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo?

a/ Nêu những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo?

b/  Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo: than, xăng, Mặt Trời, khí tự nhiên, gió?

Lời giải:

a/ Những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo:

 

Năng lượng tái tạo

Năng lượng không tái tạo

Thời gian hình thành

Nhanh, luôn có sẵn

Hàng triệu năm, trăm triệu năm

Cách thức bổ sung

Bổ sung liên tục

Không thể bổ sung nhanh, có thể cạn kiệt

b/

– Những nguồn năng lượng là năng lượng tái tạo: Mặt Trời, gió

– Những nguồn năng lượng là năng lượng không tái tạo: Khí tự nhiên, than, xăng.